چهارشنبه ٣٠ شهریور ١٤٠٠
Skip Navigation LinksrsltGeneral1t
rsltGeneral1
اطلاعات مربوط به ادوار مختلف جشنواره علوی در این بخش موجود می باشد
 

 میزان مشارکت مردمی

 
 

 امتیاز اثر برگزیده در هر بخش

 
 

 مقایسه آثار برگزیده

 
 

 میزان مشارکت در هر بخش

 
 

 میزان مشارکت در آثار برگزیده هر بخش

 
 

 سه اثر برتر هر بخش